Allmänna Villkor

Avtalet; utgörs av Orderbekräftelsen, Allmänna villkoren och Produktbladet gemensamt. Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes i nedan ordning;
Orderbekräftelse
Allmänna Villkor
Produktblad
Abonnenten; den juridiska person som valt att köpa Tjänsten.
Produktblad; Dokument innehållande beskrivning av Tjänsten och som bilagts Orderbekräftelsen vid Avtalets ingående.
Tjänsten; den produkt som återfinns i Produktbladet och som Abonnenten beställt av Addero.

1. Addero:s skyldigheter
Addero skall tillhandahålla Tjänsten i enlighet med bestämmelserna Avtalet.
Addero är skyldig att hantera all kundinformation såsom varandes konfidentiell och förbinder sig inte obehörigen röja information om Abonnentens verksamhet.  Addero skall värna om Abonnentens integritet och att ej utlämna kundinformation om ej annat anges eller om andra tvingande skäl föreligger.

2. Avtalstid
Avtalstiden är 12 månader, om ej annat avtalats, med automatisk förlängning motsvarande avtalad avtalstid.

3. Abonnemangsavgift, betalning och rabatter
Priset för Tjänsten framgår av Avtalet och abonnemangsavgiften skall erläggas kvartalsvis i förskott och mot faktura, om ej annat avtalats. Kredittiden är 30 dagar netto. Om inte annat anges så är eventuella rabatter av engångskaraktär och gäller endast första avtalsperioden.

4. Användande av Addero:s tjänster
Abonnenten förbinder sig att använda tjänsten i enlighet all applicerbar lagstiftning samt Avtalet. Abonnenten är således införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till: Hot mot personer eller organisationer, att föra över eller distribuera material som är kränkande, stötande, obscent eller hotfullt eller som kan orsaka irritation eller besvär för någon, såsom exempelvis rasistiska, sexistiska, trakasserande, hotfulla eller vulgära åsikter, meddelanden eller annat material av det slaget. Samma vare försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke. Abonnenten ansvarar för obehörigt nyttjande av Tjänsten. Beställaren skall vid misstänkt obehörigt nyttjande omedelbart meddela Addero detta.

5. Publicering av material
Immaterialrättsligt skyddat material (t.ex. bilder, texter och program) får endast användas om tillstånd av rättighetsinnehavaren har inhämtats. Det åligger Abonnenten att säkerställa materialets status innan eventuellt publicerande.
Material som inte får publiceras inkluderar, men är inte begränsat till: barnpornografi, copyright eller varumärkesskyddat (eller på annat sätt immaterialrättsligt skyddat) material utan ägarens uttryckliga medgivande, rasistiskt material.

6. Immateriella rättigheter
Förutom vad som ovan sagts avseende immateriella rättigheter gäller att Addero äger Tjänsten och Abonnenten hyr/abonnerar under avtalstiden tillgång till den avtalade Tjänsten. Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, vare sig ekonomiska eller ideella, till Tjänsten överlåts till Abonnenten. Abonnenten får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera material som hör till Tjänsten. Addero får ej upphovsrätt eller annan immateriell rättighet till vad Abonnenten skapat inom ramen för nyttandet av Tjänsten eller eljest.

7. Internetförbindelse
Kunden ansvarar för att tillbörlig internetförbindelse finns vilken möjliggör åtkomst av Tjänsten. Således kan avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet vare sig anses utgöra bristande funktionalitet eller tillgänglighet.

8. Upp- och nedgradering av Tjänstepaket
Uppgradering respektive nedgradering sker genom att Abonnenten låter meddela Addero att denne önskar förändra Tjänstens utformning / omfattning.
Vid uppgradering anses ej nytt Avtal ha ingåtts, utan endast villkorsändring ha genomförts och Addero skall snarast möjligt börja tillämpa de nya avtalsvillkoren. Vid nedgradering anses ej nytt Avtal ha ingåtts, utan endast villkorsändring ha genomförts, de nya villkoren anses dock börja gälla först vid innevarande avtasperiods utgång.

9. Uppsägning
Part som önskar säga upp Avtalet till upphörande skall låta meddela motparten detta senast 3 månader innan avtalsperiodens utgång. Beställarens uppsägning skall sändas till Leverantören på i Avtalet angiven post- eller E-post adress.

10. Abonnentens kontraktsbrott
Abonnentens dröjsmål med betalningen
Vid dröjsmål med betalning av Abonnemangsavgiften har Addero rätt att ta ut förseningsavgift samt 24 % dröjsmålsränta per försenad faktura. Vid väsentligt dröjsmål  anses Abonnenten ha sagt upp Avtalet vilket medför att Addero har rätt omedelbart ta bort de länkar som Addero aktivt har bistått Abonnenten med, inklusive informationen i dessa, från de söktjänster som Addero samarbetar med och/eller förfogar över.  Vid utebliven betalning skall Abonnenten ändock erlägga den resterande avgift som belöper på återstående avtals.

Övriga kontaktsbrott
Kontraktsbrott, i synnerhet bott mot p. 1 samt 2, kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från Tjänsten utan rätt till återbetalning av erlagd avgift utan att det påverkar Abonnentens skyldighet att erlägga abonnemangsavgift avseende kvarstående avtalstid. Brott mot p. 1 samt 2 skall alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Addero förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av Tjänsten.

11. Hävning
Båda parter äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande vid motpartens väsentliga kontraktsbrott.
Abonnentens skyldighet att erlägga abonnemangsavgift avseende kvarstående avtalstid kvarstår vid hävning från Adderos sida.

12. Verkan av uppsägning
Vid Avtalets upphörande, och oavsett orsaken där till, har Addero rätt ta bort de länkar som Addero aktivt har bistått Abonnenten med, inklusive informationen i dessa, från de söktjänster som Addero samarbetar med och/eller förfogar över.

13. Meddelanden
Meddelanden skall sändas per rekommenderad postförsändelse eller per e-post till i Avtalet uppgivna adresser.
Meddelanden anses ha kommit motparten till handa inom tre dagar efter det att post lämnats till posthanteringen eller två dagar efter sändande av e-post under förutsättning att motparten bekräftar mottagandet av e-postmeddelandet.

14. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
Addero garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.
För att få ett så bra resultat som möjligt av Adderos tjänst skall Abonnenten genomföra de nödvändiga förändringar på hemsidan som Addero uppmärksammar Abonnenten om, eller tillåta Addero att vidta dessa förändringar om så är avtalat. Betydande ändringar på Abonnentens webbplats eller byte av målsidor för enskilda sökord bör ske i samråd med Addero.
Följande, men icke uteslutande, omständigheter utgör befrielsegrunder för båda parter om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner. Part som i anledning av ovan omständigheter önskar frånträda Avtalet skall utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta motparten om detta sedan den försvårande omständigheten blivit känd för honom.

Addero är inte skyldig att erlägga någon form av ekonomisk ersättning till Abonnenten än som framgår av Avtalet.

Addero kan inte hållas ansvariga för utebliven vinst, förlorade data, förlorade affärer eller någon kostnad för ersättningstjänster, straffavgifter eller annars någon indirekt kostnad eller förlust.  Ej heller omfattas skada i någon form vilken eventuellt åsamkas tredje man. Abonnenten åtar sig att hålla Addero skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som kan komma att riktas mot Addero i anledning av Abonnentens användning av Tjänsten.

Adderos ansvar vad avser skadestånd är under alla förhållanden begränsat till maximalt ett prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring vid tiden för tvistens uppkomst och i inget fall skall Adderos skadeståndsskyldighet överstiga det belopp som Abonnenten totalt har erlagt till Addero för Tjänsten. För att ersättning ska utgå skall krav framställas inom två månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

15. Ändringar
Uppdatering av avtalspåverkande faktorer
Abonnenten åtar sig att löpande under Avtalets giltighet hålla sig uppdaterad avseende den information på addero.se/villkor till vilken de Allmänna villkoren hänvisar.

Förändringar av Tjänsten
Utan föregående meddelande därom har Addero rätt att, i syftemål att vidareutveckla Tjänsten, genomföra ändringar vad avser bland annat, men icke uteslutande, tillvägagångssätt, funktionalitet och andra av Tjänstens funktioner. Ändringar skall meddelas Abonnenten senast 35 dagar innan ändringens ikraftträdande. Om förändringen har föranletts av domstolsutslag eller lagändring träder dock förändringen i kraft och börjar tillämpas omedelbart. Upplysning om ändringar meddelas på addero.se/produkter och anses ha kommit till Abonnentens kännedom 35 dagar efter dess publicerande.

Ändringar i och tillägg till Avtalet
Addero äger rätt att göra ändringar i och tillägg till Avtalet oavsett orsaken därtill.  Ändringar skall meddelas Abbonenten senast 35 dagar innan ändringens eller tilläggets ikraftträdande. Upplysning om ändringar respektive tillägg meddelas på addero.se/villkor och anses ha kommit till Abonnentens kännedom 35 dagar efter dess publicerande. Villkorsändring börjar tillämpas i förhållande till respektive Abonnent vid förnyad avtalsperiod, oavsett om så sker på grund av automatisk förlängning, Om förändringen har föranletts av domstolsutslag eller lagändring träder dock ändringen eller tillägget i kraft och börjar tillämpas omedelbart.

16. Behandlingen av personuppgifter
Abonnenten är införstådd med att Addero behandlar personuppgifter avseende Abonnenten för att kunna tillhandahålla Tjänsten och administrera Avtalet, samt för den ytterligare verksamhet som Abonnenten har samtyckt till. Personuppgifterna får ej lämnas ut till tredje man.

17. Överlåtelse av rättigheter
Abonnent äger ej överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller i något annat avseende sätta annan i sitt ställe.
Addero äger överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

18. Övrigt
Abonnenten förbinder sig att inte, under en period av två år från det att Avtalet har upphört, erbjuda anställning eller uppdrag, direkt eller indirekt till någon anställd hos Addero.

19. Tvistlösning och avtalsstatut

Parterna skall i första hand försök lösa samtliga tvister relaterade till Avtalet via förhandlingar. Om Parterna ändock inte kan enas, skall saken prövas av allmän domstol på den ort där Addero vid tiden för talans anhängiggörande har sitt säte.
Vid tvist emellan Parterna i anledning av Avtalet skall svensk lag tillämpas i alla avseenden. Således skall svensk lag bland annat tillämpas vid fråga angående tolkning eller tillämpning av Avtalet, fråga avseende omständigheterna kring Avtalets ingående eller upphörande samt parternas befogenhet att ingå Avtalet.

För det fall att konflikt förekommer mellan Avtal avfattade på olika språk, skall den svenska versionen ha företräde vid tolkning och tillämpning av Avtalet.